SUTARTIS DĖL GAMINIŲ ĮSIGIJIMO Nr.

 

2023 m. mėn. d.,

Vilnius

UAB ,,AON statyba“ , įm/k 300908572, atstovaujama (nurodyti įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigos, veikimo pagrindą) (toliau – Tiekėjas), iš vienos pusės, ir (nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, telefono numerį) (toliau – Užsakovas), iš kitos pusės, toliau šioje Sutartyje Tiekėjas ir Užsakovas kartu vadinami Šalys, atskirai – Šalis, sudarė šią Sutartį, kurioje susitarė taip:

I. Sutarties objektas

1. Tiekėjas įsipareigoja patiekti Užsakovui gaminius (toliau – Gaminiai) nurodytus Užsakymo lape (Šalys susitaria ir patvirtina, kad Užsakymo lapas yra šios Sutarties neatskiriama dalis), o Užsakovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka bei terminais sumokėti Tiekėjui už patiektus Gaminius kainą (toliau – Kaina), kurios dydis nurodytas Užsakymo lape.

2. Tiekėjas Užsakovui praneša, kad jis neatlieka Gaminių montavimo darbų, todėl Užsakovas pats savarankiškai turi užsakyti Gaminių montavimo darbus, derinti visas montavimo sąlygas su savo pasirinktais specialistais.

II. Sutarties Šalių teisės ir pareigos

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. Patiekti Užsakovui Gaminius Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir per terminą, nurodytą Užsakymo lape (toliau – Gaminių gamybos terminas), kuris pradėdamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo gautas Užsakovo sumokėtas avansas už Gaminius.

2.1.2. Tuo atveju, jei Užsakovas užsakė Gaminius su skirtingais tiekimo terminais, visi Užsakymo lape (Užsakymo lapuose) nurodyti Gaminiai bus pateikti Užsakovui per ilgiausį pristatymo terminą.

2.1.3. Apie Gaminių pagaminimą pranešti Užsakovui Užsakymo lape Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu SMS žinute.

2.1.4. Užsakovui įvykdžius šioje Sutartyje numatytus visus piniginius įsipareigojimus Tiekėjui, Užsakovo pageidavimu, už atskirą Tiekėjo nustatytą mokestį, pristatyti Gaminius Užsakovui jo nurodytu adresu iki vietos, iki kurios galima privažiuoti krovininiu automobiliu (žr., Užsakymo lapo įrašą).

2.1.5. Suteikti Gaminiams kokybės garantiją (toliau- Garantija), kurios nuostatos, galiojimo terminas, kitos sąlygos pateiktos Sutarties Skyriuje

III. Kokybė ir garantijos

2.2. Tiekėjas turi teisę:

2.2.1. Reikalauti, kad Užsakovas priimtų Gaminius ir už juos sumokėtų Užsakymo lape nustatytą Kainą.

2.2.2. Reikalauti, kad Užsakovas atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl Gaminių priėmimo uždelsimo.

2.2.3. Atsisakyti Sutarties ir pareikalauti, kad Užsakovas atlygintų Tiekėjui nuostolius, kurie atsirado dėl to, kad:

Užsakovas atsisakė priimti Užsakymo lape nurodytus Gaminius;

Užsakovas atsisakė sumokėti už Užsakymo lape nurodytus Gaminius Kainą, nustatytą Užsakymo lape.

2.3. Užsakovas įsipareigoja:

2.3.1. Sumokėti už Gaminius Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

2.3.2. Tiekėjui pranešus Užsakovui apie Gaminių pagaminimą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo priimti Gaminius iš Tiekėjo ir įvykdyti visus Sutartyje numatytus piniginius įsipareigojimus Tiekėjui.

2.3.3. Atlyginti Tiekėjui visas išlaidas, susidariusias su įsiskolinimo išieškojimu iš Užsakovo, jeigu šis nevykdo Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant skolų išieškojimu neteisminiu ir teisminiu keliu.

2.4. Užsakovas turi teisę:

2.4.1. Sutarties nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įvykdęs visus piniginius įsipareigojimus Tiekėjui, reikalauti perduoti pagamintus Gaminius.

III. Kokybė ir garantijos

3.1. Tiekėjas tam tikroms prekių rūšims (cilindrams) suteikia galiojančią Gaminių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Gaminių perdavimo Užsakovui dienos arba nuo tos dienos, kai Užsakovas turėjo priimti Gaminius.

3.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas tam tikroms prekių rūšims Gaminių kokybės garantijos nesuteikia, galioja dviejų metų garantija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsnio redakcijoje (Garantija pagal įstatymą), išskyrus bet kuriuos mechaninius Gaminių pažeidimus, atsiradusius dėl Užsakovo netinkamo Gaminių eksploatavimo.

3.3. Jei Užsakovas nustato Gaminių mechaninius pažeidimus po Gaminių priėmimo, kuomet prieš tai jis juos apžiūrėjo ir įsitikino, kad Gaminiai nėra brokuoti ir /ar pažeisti, tokiais atvejais Gaminių kokybės garantija netaikoma.

3.4. Dėl to, kad Tiekėjas neteikia Užsakovui Gaminių montavimo paslaugų ir staliaus darbų, jis neteikia Užsakovui ir jokios garantinės priežiūros dėl trečiųjų asmenų atliktų Gaminių montavimo paslaugų ir staliaus darbų.

Kiekvienu konkrečiu atveju Užsakovas turi pats susisiekti su įmone ar meistru, kuri/kuris Užsakovo pasirinkimu Užsakovui montavo Gaminius/Gaminį (atliko Gaminių montavimo ir staliaus darbus) ir pareikšti minėtai įmonei ar meistrui savo pretenzijas dėl netinkamai (nekokybiškai) atliktų Gaminio (Gaminių) montavimo paslaugų ir/ar staliaus darbų.

3.5. Natūralus Gaminių nusidėvėjimas ar jų savybių natūralus pasikeitimas nelaikomas Gaminių kokybės trūkumu, tad garantija tokiems Gaminiams netaikoma.

3.6. Užsakovas yra informuotas ir sutinka su tokiais faktiniais duomenimis, kad:

Gaminiai gaminami iš natūralios faneruotės arba laminato, kurios (kurio) tekstūros raštas, raibumas ir (ar) atspalvis gali skirtis; laikui bėgant faneruoti, laminuoti arba dažyti

Gaminiai gali keisti atspalvį: patamsėti, pašviesėti ir (ar) nublukti dėl gaunamos šviesos intensyvumo;

tarp Gaminių, jų nuotraukų kataloguose ir (ar) pateiktų pavyzdžių galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai;

tarp beicuotų Gaminių, jų nuotraukų kataloguose ir (ar) pateiktų beico pavyzdžių galimi atspalvių skirtumai;

natūralūs faneruotės arba laminato tekstūros, raštų ir (ar) atspalvio nevienodumai, taip pat beicuotų Gaminių atspalvio nevienodumai nelaikomi Gaminių kokybės trūkumu;

ant emale dengtų durų paviršiaus galimi smulkūs įtrūkimai iki 1 mm varčios šoninių detalių ir filingo susidūrimo vietoje.

3.7. Užsakovas yra informuotas ir sutinka su tuo, kad Tiekėjas neatsako už tai, jog svetainėje www.ddurys.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Užsakovo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

3.8. Tiekėjas praneša, kad garantinis aptarnavimas netaikomas ir tais atvejais, kai Gaminiai eksploatuojami netinkamai, nesilaikant Gaminių naudojimosi instrukcijos ir (ar) sugadinami dėl Užsakovo kaltės. Tiekėjas neatsako už mechaninius ir (ar) drėgmės poveikio defektus (jei gaminiai eksploatuojami ir (ar) laikomi neapšildomose ir/ar negyvenamuose patalpose, taip pat jei patalpų sąlyginis oro drėgnumas viršija 40% arba Gaminiai tiesioginiai veikiami saulės spindulių.

3.9. Tiekėjas informuoja Užsakovą, kad durų reguliavimas nepriskiriamas Gaminių garantinio aptarnavimo darbams tačiau Tiekėjas pagal jo nustatytus įkainius gali durų reguliavimą Užsakovui atlikti.

3.10. Tiekėjas informuoja Užsakovą ir apie tai, kad jei Gaminiai yra užsakomi skirtingu metu (t.y., ne tą pačią dieną), jie bus gaminami skirtingu metu, o tai reiškia, jog Gaminiai bus gaminami skirtingomis gamybos partijomis, todėl skirtingų gamybos partijų Gaminiai (jų padengimo atspalvis ir (ar) faneruotės atspalvis, tekstūra ir (ar) raštas) gali skirtis.

3.11. Užsakovas taip pat informuojamas, jog Tiekėjo parduodamų faneruotų bei laminuotų ir dažytų durų varčių viršus ir apačia yra neužfaneruoti arba neužlaminuoti.

3.12. Užsakovas informuojamas, jog garantinis Gaminių remontas (o ne Gaminių garantinis montavimo darbų remontas, kurių Tiekėjas nevykdo) atliekamas Tiekėjo buveinėje, šios Sutarties sudarymo metu esančioje adresu: Vilkpėdės g. 10, Vilniuje, į kurią Gaminius garantiniam remontui Užsakovas pristato ir iš kurios atsiima juos savo sąskaita.

IV. Kainos ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Gaminius 30% kainos (toliau - Avansas), nurodytos Užsakymo lape, ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Užsakymo lapo gavimo dienos. Jei per 2 (dvi) kalendorines dienas Tiekėjui avansas nesumokamas, Sutartis netenka galios ir Gaminiai nepradedami gaminti. Užsakovas informuojamas, kad Gaminių gamybos terminas pradedamas skaičiuoti nuo avanso už Gaminius gavimo dienos.

4.2. Likusią Gaminių kainos dalį Užsakovas sumoka iš anksto – prieš atsiimant Gaminius bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Tiekėjas Sutarties 2.1.3 punkte nustatyta tvarka praneša Užsakovui apie Gaminių pagaminimą. Gaminiai Užsakovui perduodami tik tada, kai Užsakovas yra įvykdęs visus savo piniginius įsipareigojimus Tiekėjui.

4.3. Iš Užsakovo, neatsiskaičiusio už Gaminius Sutartyje numatytais terminais, Tiekėjas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

V. Gaminių perdavimas Užsakovui

5.1. Gaminių perdavimas Užsakovui įforminamas Tiekėjo atstovo ir Užsakovo (ar Užsakovo atstovo) parašais Gaminių priėmimą-perdavimą paliudijančiame dokumente. PVM sąskaita-faktūra Užsakovui bus išsiųsta elektroniniu paštu.

5.2. Užsakovas patvirtina, kad visa Gaminių žuvimo, sugadinimo ar praradimo rizika pereina Užsakovui po priėmimą-perdavimą paliudijančio dokumento pasirašymo momento arba nuo dienos, kada Užsakovas turėjo priimti Gaminius.

5.3. Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti Gaminių priėmimą-perdavimą paliudijantį dokumentą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir dokumentą pasirašo kita Sutarties Šalis.

VI. Gaminių sandėliavimas

6.1. Jeigu Užsakovas neatsiima arba nepriima pagamintų Gaminių per šios Sutarties 2.3.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti mokestį už Gaminių sandėliavimą. Gaminių sandėliavimo mokestis sudaro 1 (vienas) Euras per parą už kiekvieną sandėliuojamą Gaminį.

VII. Gaminių grąžinimas ir keitimas

7.1. Parduotų Gaminių trūkumai šalinami, nekokybiški Gaminiai keičiami, grąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 "Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (suvestinė redakcija nuo 2022-02-15) (toliau - Taisyklės).

7.2. Norėdamas grąžinti Gaminį (Gaminius) prieš tai pateiktų Taisyklių nurodytais atvejais, Užsakovas turi užpildyti Gaminių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinamu Gaminiu (Gaminiais) Tiekėjui. Taisyklėse numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo Gaminių gavimo dienos, informuodamas apie tai Tiekėją.

7.3. Grąžindamas tinkamos kokybės Gaminį (Gaminius), Užsakovas pateikia jį (juos) Tiekėjui ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigytas Gaminys jo netenkina, ir vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

7.4. Grąžindamas netinkamos kokybės Gaminį (Gaminius), Užsakovas pateikia jį (juos) Tiekėjui, nurodo jo (jų) trūkumą (-us) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja Gaminį (Gaminius) pataisyti (remontuoti) arba jį (juos) pakeisti. Užsakovas turi teisę reikalauti Tiekėjo proporcingai sumažinti Gaminio kainą arba vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.

7.5. Užsakovui grąžinant Gaminius, būtina laikytis šių sąlygų:

grąžinamas Gaminys (Gaminiai) turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

Gaminys (Gaminiai) turi būti Užsakovo nesugadintas;

Gaminys (Gaminai) turi būti nenaudotas, nepraradęs prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

grąžinamas Gaminys (Gaminiai) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Užsakovo gautas;

grąžinant Gaminį (Gaminius) būtina pateikti jo įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

grąžinamų kokybiškų arba keičiamų Gaminių grąžinimo išlaidas apmoka Užsakovas.

 7.6. Tiekėjas turi teisę nepriimti Užsakovo grąžinamų kokybiškų Gaminių, jei Užsakovas nesilaiko šios Sutarties 7.5 punkte nustatytos Gaminių grąžinimo tvarkos. Be to, Užsakovas negali grąžinti Tiekėjui kokybiškų ir pagal individualų Užsakovo užsakymą pagamintų Gaminių, t. y., jei Užsakovas užsakė Gaminius nestandartinio dydžio, spalvos, formos, stiklų kiekio, su konstrukcijos pakeitimu, atidarymo vietos pakeitimu ir pan.

7.7. Tiekėjui perduodant Gaminius Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui Užsakovas (jo įgaliotas atstovas) privalo kruopščiai apžiūrėti Gaminius ir įsitikinti, kad Gaminiai neturi defektų ir/ar pažeisti.

7.8. Tiekėjas turi teisę negrąžinti Užsakovui jo sumokėtų už Gaminius sumų tol, kol Gaminiai negrąžinti Tiekėjui arba kol Užsakovas pateikia įrodymą, jog Gaminiai yra išsiųsti Tiekėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir kol Gaminiai nėra Tiekėjo patikrinti.

VIII. Tiekėjo taikomos rinkodaros priemonės

8.1. Tiekėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

8.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti tokių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimai galioja tik į priekį, nuo jų atlikimo momento.

IX. Apsikeitimas informacija

9.1. Tiekėjas visus pranešimus siunčia Užsakovo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

9.2. Užsakovas visus pranešimus ir klausimus siunčia Tiekėjo skyriuje ,,Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

X. Nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygos

10.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui arba (ir) negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar bent jos poveikio.

10.2. Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį. Netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

XI. Sutarties Šalių atsakomybė

11.1. Vienašališkas Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar dalinio įvykdymo.

11.2. Užsakovui atsisakius Gaminių užsakymo iki jų pagaminimo, Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui dalį Tiekėjo nustatytos kainos, proporcingos jau atliktam darbui. Tokioje situacijoje Tiekėjas motyvuotai įvertina, kiek išlaidų jis patyrė atlikdamas užsakymą pagal šią Sutartį, ir su įvertinimo rezultatu supažindina Užsakovą. Tokiu atveju vienašališkai nutraukdamas Sutartį Užsakovas privalo atlyginti visas Tiekėjo turėtas išlaidas. Į Tiekėjo turėtas išlaidas gali būti įskaičiuojamas ir Užsakovo sumokėtas avansas arba dalis avanso, kuris (kuri) tokiu atveju negrąžinamas.

11.3. Jei Sutarties 2.1 punktą pažeidžia Tiekėjas, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo užsakymo kainos už kiekvieną pavėluotą patiekti Gaminius dieną.

11.4. Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal šią Sutartį tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Užsakovas, neatsižvelgdamas į Tiekėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus pagal Sutartį, netinkamai eksploatavo Gaminius pagal gautą su Gaminiais instrukciją, ir jos sugadino.

11.5. Tiekėjas, nurodydamas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, paslaugas ar kainoraščius, nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja, toms įmonėms ar asmenims neatstovauja.

11.6. Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal šią Sutartį ir nėra atsakingas už pirkėjo grindų lygį ir jų aukščio skirtumus, siėnų nelygimus (vertikalius ir horizontalius), taip pat už pirkėjo pasirinktą skirtingu grindų dangų susikirtimo vietą.

XII. Kitos sąlygos

12.1. Užsakovas pasirašęs Užsakymo lapą patvirtina, kad jis perskaitė Sutartį, su visomis jos sąlygomis susipažino, Sutartis atitinka Šalių valią.

12.2. Kilus ginčams tarp Šalių ar kitais nenumatytais Sutartyje atvejais, Šalys ginčus spręs derybų būdu, o Sutarties Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Teismingumas nustatomas pagal Tiekėjo buveinės registracijos adresą.

12.3. Šalys susitaria, kad šios Sutarties neatskiriama dalis yra Užsakymo lapas.

12.4. Užsakovas praneša, kad jis įgalioja atstovauti jo teises ir interesus, pasirašant Gaminio (Gaminių) perdavimo-priėmimo aktą pagal šią Sutartį (nurodyti vardą, pavardę, gyvenamąją vietą).

 

Tiekėjas:

(vardas, pavardė, pareigos)


Užsakovas:


(vardas, pavardė)

Sutarties sąlygas galite atsisiusti čia:

Sutarties sąlygos